Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers.

 

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf WELLOPET NV. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

 

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.wellopet.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf WelloPet NV, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

WelloPet NV is een naamloze vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-9820 Merelbeke, Fraterstraat 113. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Gent.

 

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf WELLOPET NV op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van WELLOPET NV. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met WELLOPET NV door de aankoop van een product of dienst via de website van WELLOPET NV. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met WELLOPET NV Leverancier: elke onderneming die WELLOPET NV gemandateerd heeft om haar producten via de website van WELLOPET NV te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

 

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van WELLOPET NV door zich in te schrijven op de website van WELLOPET NV.

 

Artikel 6 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op WELLOPET NV. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

 

De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.wellopet.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van WELLOPET NV, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving.

 

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. WELLOPET NV wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de adviesprijs die als vergelijkingsbasis vermeld wordt naast de verkoopprijs van WELLOPET NV. Deze adviesprijs wordt door de Leverancier aan WELLOPET NV meegedeeld als zijnde de winkelprijs die geldt in de kleinhandel op het ogenblik van de verkoop. WELLOPET NV houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. WELLOPET NV houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan WELLOPET NV. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, of de PayPal account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van WELLOPET NV is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt WELLOPET NV samen met KBC. WELLOPET NV heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij WELLOPET NV. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf KBC.

 

Artikel 8 - BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van WELLOPET NV, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. WELLOPET NV engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan WELLOPET NV niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal WELLOPET NV onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

 

Artikel 9 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België met uitzondering van postbussen. WELLOPET NV houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een mondelinge volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. WELLOPET NV waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. WELLOPET NV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. WELLOPET NV engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, WELLOPET NV op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met WELLOPET NV binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via hello@wellopet.be. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de Klant WELLOPET NV op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur of leverbon en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn, is WELLOPET NV niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door WELLOPET NV, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag en met uitsluiting van de transportkosten. In het geval dat de geleverde produkten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door WELLOPET NV vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. WELLOPET NV houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal WELLOPET NV volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

 

Artikel 10 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van WELLOPET NV te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. WELLOPET NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert WELLOPET NV zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door WELLOPET NV vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

 

Artikel 11 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "markpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant WELLOPET NV op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via hello@wellopet.be. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: - Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is - Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant WELLOPET NV op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is WELLOPET NV niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door WELLOPET NV, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. WELLOPET NV zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen. Terugbetalingen gebeuren steeds door middel van een bankoverschrijving.

 

Artikel 12 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. WELLOPET NV treedt op als mandataris van de Leverancier. De Leveranciers garanderen dat de producten en diensten die ze te koop aanbieden via WELLOPET NV perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. WELLOPET NV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de Leverancier van het betreffende product, waarvan de coördinaten door WELLOPET NV aan de Klant op aanvraag zullen worden medegedeeld. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettellijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door WELLOPET NV). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden. De wettellijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken. Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen de Leden terecht op hello@wellopet.be

 

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van WELLOPET NV zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van WELLOPET NV, van haar Leveranciers en van de partners waarmee WELLOPET NV een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van copiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van WELLOPET NV. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door WELLOPET NV

 

Artikel 14 - VERANTWOORDELIJKHEID

WELLOPET NV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. WELLOPET NV treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar WELLOPET NV een link heeft op haar website. WELLOPET NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van WELLOPET NV WELLOPET NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van WELLOPET NV, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. WELLOPET NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van WELLOPET NV aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van WELLOPET NV beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

 

Artikel 15 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Artikel 16 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

WELLOPET NV kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. WELLOPET NV behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal WELLOPET NV elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van WELLOPET NV hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek "Mijn Account" op de website van WELLOPET NV, en vervolgens de rubriek "Mijn Persoonlijke Gegevens" aan te klikken. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 17 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor WELLOPET NV. Elk lid van WELLOPET NV met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn elke werkdag bereikbaar via mail. Je mag er op rekenen snel een reactie te ontvangen.

Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr

WELLOPET NV
FRATERSTRAAT 113
9820 MERELBEKE
BTW BE 0656 526 781